Reklamace, reklamační řád

1. Poskytování služeb se řídí ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku.

2. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnuté služby (dále jen „Reklamace“) a jejich vyřizování.

3. V případě, že zákazníkovi byla poskytnuta placená služba menšího rozsahu, než v jakém jsou  služby poskytovány, jedná se o vadné poskytnutí služby, pokud dále není stanoveno jinak. Poskytnutím vadné služby vzniká zákazníkovi nárok na reklamaci. Na služby, které nejsou součástí Smlouvy, resp. nejsou uvedeny v Ceníku u konkrétní objednané služby (nejsou součástí zaplacené služby), nárok na reklamaci nevzniká.

4. Pokud zákazník zjistí důvody a skutečnosti, které mohou být předmětem Reklamace, je oprávněn uplatnit případnou reklamaci ihned bez zbytečného odkladu u přítomného zaměstnance.  V případě ústního reklamačního podání v místě poskytnutí služby, není-li reklamaci v plném  rozsahu vyhověno ihned, je povinen vedoucí provozu nebo jiný pověřený zástupce sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí Reklamace. Zákazník je povinen při uplatňování Reklamace předložil doklady nebo jinak prokázat zaplacení služby.  Pověřený zaměstnanec sepíše reklamaci od zákazníka do reklamačního protokolu s uvedením objektivních okolností Reklamace.  Uplatnění Reklamace na místě samém umožní odstranění vady  okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení Reklamace.

5. Zákazník je při uplatňování Reklamace povinen uvést důvod Reklamace a podle možnosti i předmět Reklamace průkazně skutkově podložit.

6. Reklamační protokol, případně vlastní písemné oznámení, bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního protokolu: název (jméno) zákazníka, reklamovaná služba, popis vadné služby, volbu nároku z vad služeb, datum a podpis zákazníka, datum a podpis přítomného zaměstnance Provozovatele, potvrzující převzetí Reklamace k vyřízení.

7. Jestliže zákazník předá pověřenému zaměstnanci písemnosti, popř. jiné podklady týkající se Reklamace,   musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí Reklamace podepíše sepisující zaměstnanec nebo vedoucí provozu nebo jiný  pověřený zástupce. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně toto ustanovení. Vedoucí provozu nebo jiný pověřený zaměstnanec rozhodne o způsobu vyřízení Reklamace ihned nebo v nejbližší možné době bez zbytečných průtahů.

8. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Za vadně poskytnutou službu nelze považovat čerpání služeb menšího rozsahu způsobeného samotným zákazníkem (zejména zdravotním stavem, časovými možnostmi zákazníka atp.). Rovněž se nejedná o vadné poskytnutí služeb v důsledku vyšší moci – včetně přerušení dodávek elektrické energie v rozsahu, v němž nevzniká vůči dodavateli elektrické energie nárok na odškodnění. V takovém případě bude Reklamace odmítnuta.

9. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány, nebo které mu již byly poskytnuty, zaměstnanec  poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zástupce je povinen po potřebném  prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci. Při posouzení oprávněnosti uplatnění práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby je povinna pověřená osoba zajistit řádný zápis o vyřízení Reklamace. Vyřízení Reklamace podané na místě bezprostředně po čerpání služeb se vyřizuje ihned dle provozní situace v sídle Provozovatele. Vyřízení  Reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění  Reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

10. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení Reklamace, zejména podat informace, předložit doklad o zaplacení služby, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše a pod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit  vedoucímu provozu  nebo jinému pověřenému zástupci, aby se mohli  přesvědčit o oprávněnosti Reklamace.

11. V případech, kdy je Reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení Reklamace v bezplatném odstranění vady, tj. v poskytnutí náhradní služby, nebo případným poskytnutím přiměřené slevy z ceny. V případech, kdy je Reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí Reklamace.

12. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů,  zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

13. Zákazník může reklamaci podat osobně nebo písemně na adrese provozovatele: KAMASlim & Young Clinic s.r.o., Kounicova 681/10, 60200 Brno. Osobní návštěvu je nutné dohodnout předem telefonicky na tel. +420 774 543 808 nebo elektronicky na info@panskysalonek.cz.

14. Tento Reklamační řád je platný od 6.8.2019, poslední aktualizace 15.8.2019.

Nákupní košík
Přejít nahoru