Všeobecné obchodní podmínky prodeje voucherů (dále jen jako dárkových poukazů) společností KAMASlim & Young Clinic s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Společnost KAMASlim & Young Clinic s.r.o., se sídlem Kounicova 681/10, 60200 Brno, IČ: 02454289, Spol. vedena Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353 (dále jen „spol. KAMASLIM“) poskytuje v místě svého sídla služby, blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.kamaslim.cz a www.panskysalonek.cz (zejména kosmetické, masážní a relaxační služby, regenerační služby, atd.). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách spol. KAMASLIM www.shop.panskysalonek.cz, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

II. OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. spol. KAMASLIM vystaví dárkový poukaz, pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené spol. KAMASLIM provede platbu za dárkový poukaz.

2. spol. KAMASLIM je oprávněna odmítnout objednávku dárkového poukazu, která: a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu. Za nepřesný údaj uvedený v objednávce se považuje i uvedení telefonického kontaktu na objednatele dárkového poukazu, který není v pracovní době spol. KAMASLIM , tj. PO – PÁ od 7.30 hod do 21.30 hod., dosažitelný.

3. spol. KAMASLIM je oprávněna odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

4. Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s spol. KAMASLIM jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými spol. KAMASLIM a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

5. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v: a) těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM b) potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od spol. KAMASLIM obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz. Objednatel dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit spol. KAMASLIM (recepce spol. KAMASLIM tel.: +420 774 543 808, +420 776 883 422). Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou takové nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.

6. Dárkový poukaz je zaslán e-mailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

7. Lhůta pro vystavení a zaslání dárkového poukazu je 3 pracovní dny od zaplacení ceny dárkového certifikátu.

III. PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu spol. KAMASLIM dle údajů k platbě zaslaných v potvrzovacím emailu nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je spol. KAMASLIM oprávněna odepřít poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

IV. ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně dárkového poukazu s podpisem a razítkem odpovědného pracovníka spol. KAMASLIM .

2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní balíček služeb, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově a průběžné čerpání služeb není možné.

3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen evidenčním číslem, datem vystavení, předmětem čerpání a s uvedením délky platnosti dárkového certifikátu.

4. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. alespoň kalendářních 15 dnů předem.

5. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.

6. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit spol. KAMASLIM i přes to, že byla rezervace provedena alespoň 15 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit spol. KAMASLIM (zde je nutná včasná emailová domluva s recepcí spol. KAMASLIM).

7. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit na recepci spol. KAMASLIM.

8. Jakákoli manipulace s dárkovým poukazem tak, že na poukazu uvedené skutečnosti neodpovídají skutečnostem evidovaným spol. KAMASLIM (přepsání data vystavení dárkového poukazu, druhu služby atp.) je zakázána. V případě, že bude takový certifikát předložen spol. KAMASLIM, nebude služba poskytnuta a dárkový poukaz propadá bez ohledu na to, kdo takovou změnu provedl.

9. Termín čerpání služby je možné rezervovat výhradně online zde . Jak objednávku termínu tak i jeho rušení provádí klient výhradně sám dle instrukcí zaslaných rezervačním systémem na email, který držitel dárkového poukazu uvedl v rezervačním systému. Zrušení termínu je možné provést maximálně 2x, a to výhradně v rezervačním systému. Ke každému jednotlivému dárkovému poukazu je možné vytvořit nanejvýš jednu budoucí rezervaci. Držitel dárkového poukazu je povinen uvést evidenční číslo dárkového poukazu do poznámky při rezervaci termínu. Nebude-li v poznámce číslo dárkového poukazu uvedeno, nebude možné tento poukaz bez souhlasu spol. KAMSALIM na danou rezervaci uplatnit.

10. Platnost dárkového poukazu je možné na žádost kupujícího a se souhlasem spol. KAMASLIM prodloužit. Spol. KAMASLIM může prodloužit platnost dárkového poukazu za úplatu 300 Kč za každý jeden měsíc nad rámec platnosti dárkového poukazu.

11. V případě, že držitel dárkového poukazu nezruší svou rezervaci včas nebo opomene konec platnosti dárkového poukazu nebo se na rezervovaný termín bez předchozího řádného zrušení nedostaví, je možné dárkový poukaz čerpat (rezervovat další termín, který je již definitivní) výhradně za úplatu 500 Kč a za předpokladu, že od konce platnosti dárkového poukazu neuběhlo více, než 90 dnů. Žádost o čerpání propadlého dárkového poukazu je možné provést výhradně emailem na emailové adrese info@panskysalonek.cz. Žádost spol. KAMASLIM nemusí schválit, zejména pak v případě, že ukončila svou obchodní činnost. V takovém případě bude žádost zamítnuta. Pokud spol. KAMASLIM žádost schválí, má držitel propadlého dárkového poukazu na čerpání dárkového poukazu 60 dnů od přijetí rozhodnutí o souhlasu s obnovením platnosti dárkového poukazu. Rozhodnutí o souhlasu s obnovením platnosti dárkového poukazu zasílá spol. KAMASLIM výhradně emailem do emailové schránky držitele poukazu. Platba za obnovení platnosti dárkového poukazu je splatná výhradně předem na účet spol. KAMASLIM 2000522588/2010, variabilní symbol je číslo dárkového poukazu. Pokud nebude platba uhrazena do 7 dnů od obdržení kladného stanoviska ze strany spol. KAMASLIM, má se za to, že držitel propadlého dárkového poukazu, od záměru propadlý dárkový certifikát uplatnit, upustil. Rezervaci náhradního termínu je možné provést až po připsání poplatku na účet spol. KAMASLIM. O přijetí platby bude držitel dárkového poukazu informován emailem do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet spol. KAMASLIM.

V. ZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb spol. KAMASLIM . Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.

4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

5. Dárkový poukaz je možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu info@panskysalonek.cz nebo korespondenčně na adresu spol. KAMASLIM, Kounicova 681/10, 60200 Brno, a to doporučeným dopisem.

6. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

VI. STORNO PODMÍNKY

1. Storno podmínky platí pro držitele dárkového poukazu (dále jen “Držitel”) i osobu, která dárkový poukaz zakoupila (dále jen “Kupující”).

2. Storno podmínky se vztahují na zrušení Rezervace, která je předem dohodnuta mezi spol. KAMASLIM a Držitelem nebo Kupujícím.

3. Držitel je povinen při Rezervaci předem uhrazené služby uvést, zda vlastní dárkový poukaz a dále jeho evidenční číslo.

4. Rezervaci je možné zrušit minimálně 48 hodin předem, jinak je dárkový poukaz považován za využitý a nelze ho dále uplatnit na žádnou jinou rezervaci nebo vrátit, a to ani podle písmene V., odst.5 těchto Obchodních podmínek..

5. V případě předčasného ukončení či přerušení služby a bez zavinění na straně spol. KAMASLIM, nevzniká spol. KAMASLIM povinnost vrátit Držiteli nebo Kupujícímu zaplacenou cenu dárkového poukazu a ani její poměrnou část.

6. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace Objednatele nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma, vážné onemocnění Objednatele) má Držitel právo na bezplatnou změnu termínu Rezervace. Výše uvedené skutečnosti je Držitel povinen doložit písemným dokladem spol. KAMASLIM, nejpozději však do 7 dnů od jejich vzniku. Pokud Držitel se změnou termínu rezervace nesouhlasí (nemá již nadále zájem čerpat dárkový poukaz) nebo nedoloží písemný doklad o neodvratitelné události, je poukaz považován za využitý a nelze ho dále uplatnit na žádnou jinou rezervaci.

7. Je-li Držitelem osoba mladší 18-ti let, nesmí Rezervaci provést bez výslovného souhlasu jeho zákonného zástupce.

6. Je-li Držitelem osoba mladší 18-ti let, musí se dostavit k čerpání služby výhradně se souhlasem svého zákonného zástupce.

VII. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

1. Kupující bere na vědomí, že čerpání dárkového poukazu vyžaduje Držitelovu zdravotní způsobilost.

2. Nezpůsobilý k čerpání dárkového poukazu je Držitel, který má kontraindikace k ošetření. Kontraindikacemi jsou: akutní onemocnění a zánětlivé kožní léze / otevřené rány a popáleniny vč. popálenin od slunce/ těhotenství / epilepsie se záchvaty vyvolanými světelným zábleskem / aplikace v místě jizvy po zhoubném nádoru / kardiostimulátor / čerstvé tetování / užívání léků způsobující fotocitlivost (léky, při kterých je zakázáno chodit na slunce) / užívání léků na ředění krve (Warfarin apod.) / zhoubné kožní nádory / užívání Isotretinoinu v posledních 6 měsících / těžká dekompenzovaná cukrovka / výrazně podrážděná kůže bezprostředně po slunění / léčba antibiotiky / vysoký krevní tlakem či vážné srdečními problémy / chemická či laserová procedura kůže v posledních šesti měsících – bez souhlasu ošetřujícího lékaře / poškození a anomálie kůže, které nebyly doposud vyšetřeny lékařem / zákroky estetické dermatologie (injekční ošetření vrásek, výplně atp. – bez souhlasu ošetřujícího lékaře) / bezprostředně po nebo před opalováním / oslabený imunitní systém: léky či chorobou / vážné onemocnění jater a ledvin / kovové implantáty v ošetřované oblasti

3. V případě kontraindikací zjištěných při čerpání dárkového poukazu bude poskytnutí služby ukončeno a dárkový poukaz bude považován za využitý bez jakékoli kompenzace.

VIII. REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je uveden samostatně zde.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o ochraně vašich osobních údajů jsou samostatně zde.

X. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů jsou platné od 6.8.2019, poslední aktualizace 15.8.2019.

Nákupní košík
Přejít nahoru